Üldtingimused

Suppama üldtingimused 2019

Üldtingimused on välja töötatud Falbrock OÜ (edaspidi Suppama) poolt pakutava aerusurfi varustuse, inglise keelest ‘Stand up paddling’ (edaspidi SUP), kasutamisega seonduvate teenuste osutamise, varustuse kasutusse andmise ja toodete müügi reguleerimiseks.

Suppama annab isikule (edaspidi Kasutaja) kasutamiseks SUP laua koos lisadega, milleks on vest ja aer (edaspidi Varustus) ning Kasutaja kohustub maksma Suppamale selle eest tasu (edaspidi Tasu). Varustuse kasutusse andmine toimub kooskõlas käesolevate tingimustega (edaspidi Üldtingimused), millega loetakse tehing täidetuks Kasutaja ja Falbrock OÜ vahel ning sõlmituks kasutusleping (edaspidi Leping).

SUP varustust (edaspidi Varustust) on võimalik kasutada Suppama poolt korraldatud matkadel ning see on kättesaadav Suppama personalilt ning väljaspool matkasid Suppama SUP varustuse automaadist (edaspidi Automaat) või mõnel muul Suppama poolt organiseeritud viisil. Automaat on arendatud ja välja töötatud Falbrock OÜ (edaspidi Suppama) poolt.

Suppama pakub Varustust üksnes isiklikuks kasutamiseks (välja arvatud erijuhud) ning ainult kaardil (edaspidi Kaart) märgitud asukohtades, mis on kättesaadavad Suppama veebilehel ja mobiilirakenduses (saadaval iOS’ile ja Androidile).

Suppama veebilehe suppama.com (edaspidi Veebileht) ja Suppama mobiilirakenduse (edaspidi Mobillirakendus) vahendusel on Kasutajal võimalik soetada kaupa ja teenuseid Suppama veebipoest (edaspidi Tellimus või Ost).

Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Kasutaja, et ta on Üldtingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

Suppama kontakt:
• Falbrock OÜ
• Registrikood 12026140
• aadress: Tammepõllu tee 17-17, 74001 Haabneeme
• e-post: info@suppama.com
• arveluskonto: EE402200221051152087 Swedbank

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Suppama annab Kasutajale Varustuse üle isiklikuks kasutamiseks Üldtingimustes toodud tingimustel ning Kasutaja kohustub selle eest tasuma hinnakirjas toodud Tasu, mis on leitav Veebilehel ja Mobiilirakenduses. Kasutus on tähtaegne ning Kasutaja on kohustatud Varustuse Suppamale tagastama tähtaja möödumisel.
1.2. Varustuse kasutusse võtmiseks on vajalik registreerimine Suppama Veebilehel suppama.com või läbi Suppama Mobiilirakenduse.
1.3. Konto registreerimiseks on vajalik Kasutaja nõusolek Suppamale oma isikuandmete töötlemiseks Privaatsuspoliisis toodud viisil ja tingimustel.
1.4. Kasutaja saab Varustuse eest tasuda pangakaardimaksega, mille jaoks tuleb Kasutajal eelnevalt registreerida pangakaardi andmed ning nõustuda Üldtingimustega.
1.5. Kaardimaksete vahendamine Suppama Kontol toimub SSL andmeside ja MasterCard SecureCode ning Verified by Visa turvasüsteemide kaudu. Kasutaja annab Suppamale õiguse kontrollida kontol olevaid vahendeid. Varustuse kasutamiseks on nõutav pangakontol vabade vahendite olemasolu minimaalselt 20 eurot.
1.6. Kasutaja kinnitab Lepingut sõlmides, et on täisealine või vähemalt 15 aastane ning täitnud tehingu vahenditega, mille on andnud selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.

2. VARUSTUSE KASUTAMISE TINGIMUSED

2.1. Varustus on saadaval Suppama personalilt või Suppama SUP Varustuse Automaadist.
2.2. Varustust on õigus tellida ning kasutada tingimusel, et Kasutaja tervislik seisund seda lubab. Kasutaja on kohustatud teavitama Suppamat mistahes kahtlusest, mis võib takistada või raskendada Varustuse kasutamist või seada ohtu Kasutaja tervise või elu. Kahtluse korral on Kasutajal kohustus konsulteerida perearstiga ning enne SUP Varustuse kasutamist peab Kasutaja ise veenduma oma tervisliku seisundi sobivuses.
2.3. Varustus on mõeldud kasutamiseks isiklikult ning Kasutajal ei ole lubatud Varustuse, hooajapileti, kasutajakonto ega juurdepääsukoodide edasi andmine kolmandatele isikutele, välja arvatud kui Üldtingimustes on sätestatud teisiti.
2.4. Varustust tuleb käsitleda heaperemehelikult ning viisil, mis tagab Varustuse säilimise samas seisukorras nagu Varustuse üleandmise hetkel.
2.5. Varustus on mõeldud kasutamiseks üksnes Kaardil märgitud asukohtades, kui Suppama ei ole määranud teisiti. Matkal osalemise korral on Varustust lubatud kasutada üksnes Suppama personali instruktsioonidega määratud piirkondades.
2.6. Varustust, mis on võetud kasutusse Automaadist on Kasutajal lubatud kasutada üksnes tellitud aja jooksul (edaspidi Kasutusperiood), misjärel tuleb Varustus tagastada Automaati, millest Varustus algselt saadi.
2.7. Varustuse eest tasumine käib läbi Suppama Mobiilirakenduse või Veebilehe kasutajakonto (edaspidi Konto), milleks on vajalik eelnev registreerimine.
2.8. Kasutaja kohustub Konto registreerimisel esitama oma tõesed ja ajakohastatud isikuandmed, sh registreerima oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat e-posti aadressi ning nende muutumise korral muutma neid Kontol. Kasutaja saab olla sisse logitud ühte Mobiilirakendusse korraga.
2.9. Varustusele Automaadis ligi pääsemiseks on vajalik Suppama Mobiilirakenduse alla laadimine ning telefoninumbri registreerimine. Eesti telefoninumbri puudumisel tuleb registreerida kehtiva pangakaardi andmed. Kasutaja telefoni kaotamise või varguse korral; samuti vale telefoninumbri sisestamise korral SMS valideerimisel, on Kasutajal kohustus teavitada Suppama klienditeenindust viivitamatult e-maili teel.
2.10. Mobiilirakenduse abil saab Kasutaja võtta kasutusse korraga kaks SUP Varustuse komplekti, v.a Hooajapiletit kasutades. Kui kasutajal on aktiveeritud Hooajapilet ja ta soovib kasutada lisakomplekti, siis lisandub ühekordse kasutuse Tasu 20 eurot, milline on kasutatav kahe tunni vältel.
2.11. Automaadis olevat Varustust on võimalik kasutada eelkõige tööpäevadel hommikusel ja päevasel ajal ning nädalavahetustel terve päeva vältel, kui toimumas ei ole eriüritusi ega grupiüritusi. Automaadi avamisajad ning vaba Varustuse olemasolu on kontrollitavad Mobiilirakendusest.
2.12. Automaadid võivad olla suletud muuhulgas ka hooldustööde tõttu. Automaatide hooldustööd ja lahtiolekuajad on kirjeldatud Suppama Veebilehel.
2.13. Automaat võib lühiajalise etteteatamisega olla suletud täielikult või osaliselt halbade ilmastikuolude või eriürituste tõttu või muudest ettenägematutest põhjustest tingituna.
2.14. Enne Varustuse kasutamist on Kasutaja kohustatud tutvuma Suppama poolt antud instruktsioonidega ning järgima ohutusnõudeid ja veekogu kasutamise reegleid. Sealjuures järgima kõiki asjakohaseid märke ja nõudeid ning tagama Varustust kasutades nii enda, kui ka teiste isikute ning Varustuse ohutus. Suppamal on õigus lõpetada Kasutaja Varustuse kasutamine ning nõuda Varustuse tagastamist ilma raha tagastamata, kui Kasutaja ei täida Üldtingimustes toodud nõudeid ning vaatamata varasemale tähelepanu juhtimisele seab ohtu enda, teiste või Varustuse heaolu.
2.15. Kasutaja on kohustatud kontrollima talle üle antud või Automaadist saadud Varustust ja selle kõiki lisasid enne kasutamist. Varustuse kontrollimisel tuleb lähtuda Suppama poolt kirjeldatud kontrollsammudest, mis on leitavad Mobiilirakendusest. Kuigi Suppama kontrollib Varustust igapäevaselt, võib ette tulla olukordi, kus Varustusel esinevad puudused, mida Automaat ei tuvastanud. Kasutaja kohustub Suppamat teavitama koheselt läbi Mobiilirakenduse, Facebooki lehe või e-maili teel rent@suppama.com, kui Kasutajale üle antud Varustusel esineb puudusi ning sellisel juhul Varustust mitte kasutama.
2.16. Kasutaja on kohustatud vältima Varustuse valveta jätmist. Juhul, kui on möödapääsmatu vajadus lahkuda Varustuse juurest selle Kasutusperioodil, peab Kasutaja hoiustama Varustust mittekasutamise perioodil heaperemehelikult selle jaoks sobivas kohas. Siiski ei vabasta ükski muu asukoht, kui korrektselt suletud Automaat, Kasutajat vastutusest.
2.17. Kasutaja peab Varustuse tagastama kasutuse perioodi lõppedes õigeaegselt Automaati, millest Varustus võeti või Suppama personalile, kellelt Varustus saadi. Juhul, kui Automaadi kapiuks ei ole korralikult suletud, vastutab Kasutaja Varustuse tähtaegselt tagastamata jätmise eest ning võimaliku tekkinud kahju eest. Kasutajal tuleb veenduda, et Automaadi uks ega raam ei oleks kahjustatud. Varustuse komponendid peavad olema paigutatud ettenähtud asukohtadesse vastavalt Automaadis asuvatele juhistele. Varustuse olemasolu Automaadis kontrollib ning sellest raporteerib RFID-kiip. Kinnituse, et kõik elemendid on korrektselt tagastatud, saab Kasutaja nii automaadi ekraanilt kui ka Mobiilirakendusest. Palume varuda veidi aega, et kontrollida, kas automaat tuvastab kõik elemendid korrektselt.
2.18. Kui Varustuse kasutamise aeg ületab Kasutusperioodi, on Kasutaja kohustatud ületatud aja eest tasuma vastavalt hinnakirjale, mis on toodud suppama.com Veebilehel (edaspidi Hinnakiri). Ületatud aja eest tasumine toimub Kasutaja Konto vahendusel automaatselt. Olukorras, kus Kasutaja pangakontol puuduvad Vahendid, tuleb Kasutajal ületatud aja eest tasuda 5 kalendripäeva jooksul Falbrock OÜ pangakontole. Juhul, kui Kasutaja ei tasu ületatud aja eest tähtaegselt, on Suppamal õigus Kasutaja Konto blokeerida ning piirata Teenuse kasutamist kuni ületatud aja eest on tasutud. Korduvate rikkumiste korral on Suppamal pärast hoiatusi ühepoolselt õigus Kasutaja Konto tühistada, mis toob kaasa hooajapileti tühistamise.
2.19. Kasutaja vastutab varaliselt, kui Varustus jäetakse korrektselt Automaati paigutamata ja uks lukustamata või kui Kasutajast tuleneval põhjusel saab Varustus kahjustada, läheb kaotsi või varastatakse. Kasutaja on eeltoodud olukordade ilmnemisel kohustatud sellest viivitamatult teavitama Suppamat. Lisaks on Kasutaja sellises olukorras kohustatud tegema koostööd politseiga ja/või Suppama meeskonnaga seoses vajalike toimingutega nagu avalduse esitamine politseisse.
2.20. Varustuse tagastamine Automaati on võimalik igal ajal, sealhulgas ka siis, kui Varustuse kasutusse andmine on peatatud.

3. HOOAJAPILET

3.1. Suppamalt saab soetada pileti, mille alusel on Automaadis olev Varustus kasutatav jooksva hooaja vältel (edaspidi Hooajapilet). Hooajapiletit saab soetada Suppama Veebilehel ja Mobiilirakenduses. Kasutajal on võimalus aktiveerida hooajapilet ka kupongikoodiga, mille soetamise tingimused on sätestatud punktis 4.
3.2. Hooajaks loetakse perioodi 1. juunist – 15. septembrini (edaspidi Hooaeg). Hooajapileti hind on sätestatud Hinnakirjas, mida Suppamal on õigus ühepoolselt muuta vastavalt oma heakspidamisele. Suppama võib müüa lisaks Hooajapiletile teisi kindla perioodi vältel kehtivaid pileteid, mille hind ja kehtivusaeg võivad erineda.
3.3. Hooajapileti alusel on Automaadis olevat Varustust võimalik kasutada tööpäevadel hommikusel ja päevasel ajal ning nädalavahetustel terve päeva ulatuses, kui toimumas ei ole eriüritusi ega grupiüritusi või Suppama ei ole kasutust piiranud muul põhjusel. Mobiilirakendusest on võimalik kontrollida täpseid vabasid aegu ning Varustuse saadavust.
3.4. Hooajapilet kehtib ainult Automaadis olevale Varustusele ega laiene instruktori poolt juhitud grupiüritustele nagu SUP matkad, SUP jooga või muud eriüritused.
3.5. Iga Kasutaja saab soetada korraga ühe Hooajapileti. Hooajapilet on isikustatud ning mõeldud üksnes isiklikuks kasutamiseks. Hooajapiletit ei ole lubatud edasi müüa ega anda seda või selle abil Varustust kolmandatele isikutele. Sealjuures on keelatud jagada kolmandate isikutega Konto sisselogimisinformatsiooni ning Automaadi ligipääsukoode.
3.6. Kui tuvastatakse, et Kasutaja on Hooajapileti andnud allkasutusse, müünud edasi või muul viisil rikkunud Üldtingimusi, käsitletakse seda kui Üldtingimuste rikkumist ning Suppama võib tühistada Kasutaja Hooajapileti, teavitades Kasutajat sellest Mobiilirakenduse või e-kirja teel.
3.7. Varustusele ligi pääsemiseks Automaadis on vajalik Suppama Mobiilirakenduse olemasolu. Lisaks tuleb Automaadis Varustuse võtmisel registreerida oma kehtiv Eesti telefoninumber ning kindlustada, et Hooajapilet oleks Kontol seotud aktiivse pangakaardiga.
3.8. Kehtiv hooajapilet võimaldab Kasutajatel pääseda Varustusele ligi Mobiilirakenduse vahendusel. Suppama ei garanteeri Automaadis Varustuse olemasolu ühelgi ajahetkel. Kasutajal on võimalik kontrollida Mobiilirakendusest Varustuse olemasolu ning broneerida selle olemasolul Varustus alates 3 tundi enne selle soovitud kasutamist.
3.9. Kui Kasutaja ei ilmu broneeritud ajal Varustust kasutama ega tühista Varustuse broneeringut
2 tundi enne broneeringu algust, on Suppamal õigus võtta Tasu eelnevalt tellitud Kasutusperioodi eest.
3.10. Varustuse kasutamisele kohaldatakse kõiki käesolevates Üldtingimustes sätestatud tingimusi ja nõudeid, kui Suppama poolt sätestatud eritingimused ei näe ette teisiti.
3.11. Hooajapiletiga saab võtta korraga kasutusse ühe SUP komplekti korduvalt kuni 1 tunni pikkuste Kasutusperioodidena ilma, et lisanduksid lisatasud. Pärast esmast tundi on uue 1 tunni pikkuse perioodi alustamiseks vajalik Varustuse vahepealne tagastamine Automaati Üldtingimustes toodud viisil. Kui Varustust vahepeal ei tagastata Automaati ning kasutus ületab 1 tunni, siis lisandub lisatasu vastavalt Hinnakirjale.
3.12. Hooajapiletit on võimalik igal ajal lõpetada ning registreeritud Konto kustutada. Hooajapileti lõpetamisel ei kuulu makstud Tasud tagastamisele.

4. KINKEKAART

4.1. Suppamalt on võimalik osta kinkekaarte (edaspidi Kinkekaart), mille ostmisel edastab Suppama Kinkekaardi ostjale e-maili teel unikaalse koodi (edaspidi Kupongikood), millega on võimalik soetada Suppama veebipoes tooteid ning tasuda ürituste eest. Kinkekaardiga ei ole võimalik soetada Hooajapileteid ega uusi Kinkekaarte.
4.2. Kinkekaardi kasutamine on võimalik üksnes nõustumisel Suppama Üldtingimustega, sealjuures peab Kinkekaardi soetaja olema täisealine või vähemalt 15 aastane ning täitnud tehingu vahenditega, mille on andnud selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.
4.3. Kinkekaardi kasutamine on võimalik üksnes Kinkekaardil näidatud tähtaja jooksul, mis on eelkõige Ostu hetkel käimasolev või vahetult Ostule järgnev Hooaeg.
4.4. Kinkekaarti võib edasi anda kolmandale isikule, kuid Kupongikoodi edastamine on Kinkekaardi ostja ülesanne.
4.5. Kinkekaardi saaja võib lunastada koodi ning registreerida end Suppama Mobiilirakenduse Kasutajaks.
4.6. Kinkekaardi kasutaja peab teenuste kasutamiseks või toodete ostmiseks nõustuma Suppama Üldtingimustega.
4.7. Kinkekaart ei ole vahetatav raha vastu. Suppama ei osta Kinkekaarte tagasi ega vaheta ümber.
4.8. Kui soovitud Ostu maksumus on väiksem Kinkekaardi väärtusest, siis vaheraha ei tagastata. Kinkekaarti on võimalik kasutada mitme Ostu raames, seni kuni sellel on väärtust. Kui soovitud Ostu maksumus ületab Kinkekaardi väärtuse, saab puudujääva osa tasuda teiste maksevahenditega, millised on aktsepteeritavad Suppama poolt.

5. VASTUTUS

5.1. Kasutaja kohustub järgima ohutusnõudeid ja veekogu kasutamisele kehtivaid reegelid ning muid Suppama poolt antud instruktsioone kooskõlas Üldtingimuste ja Suppama juhenditega. Kasutaja on kohustatud kandma Suppama poolt märgitud päästevarustust.
5.2. Kasutaja on isiklikult vastutav kõikide kahjude eest, mida ta põhjustab endale või teistele Varustuse kasutamise käigus.
5.3. Kasutaja vastutab varaliselt, kui Varustus jäetakse korrektselt Automaati paigutamata ja uks lukustamata või kui Kasutajast tuleneval põhjusel saab Varustus kahjustada, läheb kaotsi või varastatakse ning seda pole võimalik enam parandada ega edaspidi kasutada. Varalise vastutuse ülempiir ühe täiskoosseisus Varustuse kohta on 875 eurot, mis koosneb SUP lauast väärtusega 750 eurot, aerust 75 eurot ning vestist 55 eurot. Juhul, kui Kasutaja vastutab rohkem kui ühe Varustuse kaotamise või hävimise eest, võib kohaldada varalist vastutust suuremas ulatuses, s.o 1750 euro ulatuses. Suppama teavitab vastavast nõudest Kasutajat eelnevalt e-kirja või telefoni teel. Piisavate vahendite puudumisel või kui pangakaardilt ei saa muul põhjusel tekitatud kahju summat võtta, esitatakse Kasutajale arve, mis tuleb tasuda arvel näidatud tähtajaks.

6. VARUSTUSE KASUTUS JA TASUMINE

6.1. Kasutaja tasub Varustuse kasutamise eest vastavalt kasutuse liigile Hinnakirjas toodud Tasu.
6.2. Kui kasutaja soovib SUP Varustust kasutada pikemalt kui 1 tundi Hooajapileti raames ilma seda vahepeal Automaati tagastamata või 2 tundi ühekorrapileti raames, rakendub üleaja-hinnakiri, mille maksumus on 5 eurot iga ületatud pooltunni (30 minutit) kohta, mis võetakse Kasutaja pangakaardilt pärast Varustuse tagastamist vastavalt Kasutusperioodi ületanud ajale. Kasutusperioodi pikendamiseks on vajalik kehtiva pangakaardi sidumine Kasutaja profiiliga.
6.3. Maksimaalselt on võimalik kasutada Varustust 6 järjestikust tundi.
6.4. Varustuse tagastamata jätmisel pärast maksimaalset 6 tunnist kasutusaega, saadetakse Kasutajale SMS’i teel hoiatus, mis on Kasutajale nähtav ka Kontol. SUP Varustuse teistkordsel hilinenud tagastusel võib Kasutaja Hooajapilet kaotada kehtivuse. Hoiatus kehtib 1 aasta rikkumise hetkest ning peale seda kustutatakse see automaatselt. Palume võtta Suppama meeskonnaga ühendust viivitamatult kui olete saanud vale-hoiatuse või teie hooajapilet on tühistatud ilma eelnimetatud reegleid rikkumata.
6.5. Maksimaalse aja ületamise korral on Suppamal õigus nõuda Kasutajalt leppetrahvi summas 35 eurot.

7. INTERNETIPOOD

7.1. Suppama.com on Falbrock OÜ-le kuuluv domeen, milles sisaldub Suppama internetipood (edaspidi e-pood), mille vahendusel toimub toodete/teenuste müük.
7.2. Suppama Veebilehe ja Mobiilirakenduse vahendusel saab e-poe kasutaja (edaspidi Kasutaja) esitada tellimusi/sooritada Oste Suppama e-poes (edaspidi ka Tellimus). Kasutaja kinnitab, et on täisealine või vähemalt 15 aastane ning täitnud tehingu vahenditega, mille on andnud selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.
7.3. Kasutaja valib välja soovitud tooted ning seejärel kohustub sisestama Tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefoni, kontakt e-post, kättetoimetamise aadress, postiindeks ja pangakaardi andmed) ning tasub toodete eest internetipanga pangalingi vahendusel või arve ülekandega.
7.4. Juhul, kui Suppamal ei ole võimalik Tellimust täita, võtab Suppama personal Kasutajaga ühendust, pakkudes välja võimaliku toote asendamise või uue tarneaja. Kokkuleppele mittejõudmisel või uue kokkulepitud kauba vääringu vähenedes, tagastab Suppama raha hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul.
7.5. Kasutaja kohustub Ostu tegemisel esitama tõeseid andmeid, mis on vajalikud Tellimuse täitmiseks. Suppama ei vastuta Tellimuse täitmisel Kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud Tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
7.6. Kasutaja, Tellimust esitades, avaldab ja kinnitab, et soovib omandada valitud toodet ning nõustub maksma kogu toote ostuhinna enne Suppama poolset Tellimuse täitmist. Kui Kasutaja valib tasumise viisiks maksmise pangalingi kaudu, siis kohustub Kasutaja koheselt Tellimuse vormistamise käigus pangalingi kaudu toote ostuhinna tasuma ning seejärel vajutama ‘Tagasi kaupmehe juurde’ nuppu.
7.7. Kui Kasutaja soovib tasuda Ostu eest arvega, siis kohustub ta seda tegema hiljemalt 1 kalendripäeva jooksul arvates Tellimuse edastamisest Suppamale. Tellimus pööratakse täitmisele pärast raha laekumist Suppama arvelduskontole.
7.8. Müük toimub Kasutaja poolt tehtud Tellimuse järel Suppama e-poes, kui Kasutaja on sisestanud kõik vajalikud andmed ning Kasutajalt on Suppamale laekunud Tasu Ostu eest.
7.9. Suppama teeb Tellimuskinnitused Kasutajale kättesaadavaks e-kirja teel. Tellimuskinnituse kättesaamisel peab Kasutaja koheselt kontrollima nimede, kuupäevade ja teiste oluliste andmete õigsust ning vastavust sisestatud andmetele ja sooritatud broneeringule.
7.10. Kui Kasutajale väljastatud Tellimuse kinnitusel on mis tahes puudus, mille on põhjustanud Kasutaja tegevus või tegevusetus, rahuldatakse Kasutaja soovitud muudatus teenuse muutmise või uue teenuse ostuvõimaluse piires. Sellisel juhul kohustub Kasutaja tasuma kõik muudatusega ja/või uue Ostuga kaasnevad lisatasud.
7.11. Makse tasumisega kinnitab Kasutaja tagasivõtmatult oma Tellimuse teenuse või kauba ostmiseks ning avaldab nõustumist käesolevate Üldtingimustega. Kasutaja on teadlik ja nõustub sellega, et sõlmib Lepingu Suppamaga.
7.12. Suppama jätab endale õiguse Tellimuse/Ostu tühistamiseks.
7.13. Kõik Suppama e-poes olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu. Falbrock OÜ käibemaksu registreerimisnumber on EE101866868.
7.14. Suppamal on õigus igal ajal e-poes kuvatavaid hindu muuta. Kui Suppama on e-poes muutnud hindu pärast Kasutaja poolt Tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Suppama tarnima Kasutajale vastavad tooted Tellimuse hetkel kehtinud hindadega.
7.15. Suppamal on õigus loobuda Tellimuse täitmisest tehnilise vea ilmnemisel, mille tõttu on e-poes kuvatud toote hind olnud ekslik.
7.16. Tellimus täidetakse Kasutajale broneeringuga soovitud ajal ning kohas. Suppamal on õigus seda muuta mõjuval põhjusel.
7.17. Juhul, kui Suppama ei nõustu Kasutaja Tellimusega näiteks vabade kohtade puudumise tõttu või põhjusel, et hinnad on muutunud, jääb poolte vahel leping sõlmimata. Suppama informeerib Kasutajat sellest ja vastavalt Kasutajalt saadud juhistele tagastab makstud Tasu või kasutab seda Kasutaja poolt alternatiivselt esitatud Tellimuse täitmiseks.
7.18. Tellimuse kinnituse muutmis- ja annulleerimisvõimalused on piiratud. Kasutaja esitab oma muutmis- või annuleerimissoovi e-kirja teel. Muutmine ning annulleerimine toimub üldjuhul Tasu eest, kui Suppama pole otsustanud teisiti.
7.19. Kui Kasutaja soovib osta paindlike tingimustega teenust, et tagada Tellimuse kinnituse muutmis- ja annulleerimisvõimalus koos teenustasu tagastamisega, tuleb sellest Tellimuse esitamisel Suppamat informeerida.

8. TAGANEMINE

8.1. Tarbijal on õigus sidevahendi abil sõlmitud müügilepingust taganeda 14 päeva jooksul, mis kehtib Suppama e-poes tehtud Ostudele.
8.2. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, kui kaup on jõudnud tarbijani.
8.3. Kui Kasutaja soovib Ostu järgselt Lepingust taganeda, siis kohustub Kasutaja sellest viivitamatult Suppamale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata e-posti aadressil info@suppama.com. E-maili tuleb märkida Tellimuse esitamise kuupäev ja Tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon).
8.4. Taganemise jaoks on nõutud kauba tagastamine Kasutaja poolt Suppamale hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse tegemisest. Pooled lepitavad kokku, kuidas jõuab tagastatav toode Suppamani. Kauba taganemisega seotud kulub kannab Kasutaja.
8.5. Tagasi saadetud tooted peavad olema: originaalpakendis ning sobilikud uuesti müümiseks. Lisatud peab olema koopia Tellimusest või arvest ning soovitavalt põhjendus, miks toode tagastatakse. Kui toode on rikutud, siis ei tagasta Suppama Kasutajale toote eest tasutud summat.
8.6. Suppama tagastab Kasutaja poolt tasutud summad õiguspärase taganemise korral hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kättesaamisest, kandes raha üle arvelduskontole, millelt toimus laekumine Suppamale.
8.7. Suppamal on õigus lükata kohustuse täitmine edasi, jätta Tellimus täitmata ja tagastada raha või asendada toode mõne teise tootega, valides Kasutajat kõige vähem kahjustavam viis, kui ilmastikuolud ei võimalda Tellimust täita või varud on ammendunud. Ilmastikuolud loetakse ebasobivateks eelkõige tugeva tuule ja tormi korral.
8.8. Suppama informeerib Kasutajat Lepingu muudatusest, Lepingust taganemisest või selle ülesütlemisest viivitamata e-posti teel. Juhul, kui Tellimuse asendamises ei suudeta kokku leppida, tagastab Suppama ettemaksed Kasutaja arvelduskontole viivitamata, kuid mitte hiljem, kui 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse kättesaamisest.
8.9. Tarbijast Kasutaja on teadlik, et tal puudub taganemise õigus teenuste soetamisel kooskõlas võlaõigusseaduse § 53 lg 4 p-ga 72.

9. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA LAHENDAMINE

9.1. Suppama vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
9.2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda e-poe poole pretensiooniga, esitades arve, mille alusel kauba Ostu eest tasuti. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest ning sellel peab olema märgitud Tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, Tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
9.3. Puuduse avastamisel palume lõpetada kauba kasutamine ja võtta kasutusele mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks.
9.4. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Suppama ja Kasutaja omavahel kokku. Parandamise kulud katab e-pood.
9.5. E-pood ei vastuta Kasutaja süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
9.6. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kasutajaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
9.7. Kasutajal on õigus nõuda Suppamalt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Suppamal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, e-pood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, Kasutajale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
9.8. Esimese 6 kuu jooksul pärast toote kättesaamist on puuduse või selle puudumise osas tõendamiskoormis kauplejal, ülejäänud 1,5 aasta jooksul tarbijal.
9.9. Erimeelsused lahendatakse võimalusel läbirääkimiste teel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsused kohtus.
9.10. Kui Veebipood on keeldunud Kasutaja kaebust lahendamast või Kasutaja ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib tarbijast Kasutaja esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Kasutaja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu.
9.11. Kõigile tarbijatele on avatud Euroopa Liidu elektrooniline keskkond, mille kaudu saab lahendada e-kauplejatega tekkinud kaebusi. Keskkond kannab nime ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) ning avatud on see aadressil http://ec.europa.eu/odr.

10. MUU

10.1. Suppama juhib Kasutajate tähelepanu asjaolule, et elu- või tervisekindlustuse olemasolul tuleb kontrollida oma kindlustusandjalt kindlustuse laienemist SUP veespordialale ning vajadust lisakaitse omandamisele.
10.2. Suppama ja Kasutaja juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Üldtingimustes sätestatust.
10.3. Suppamal on õigus teha mistahes ajal Suppama teenustesse ning kaupa muudatusi ning ühepoolselt muuta vajadusel Üldtingimusi. Suppama kutsub Kasutajat üles regulaarselt Üldtingimusi lugema. Oluliste sisuliste muudatuste korral avaldab Suppama oma Veebilehel Üldtingimuste muutmise kohta teate.
10.4. Suppama jätab endale õiguse keelduda konto registreerimisest ning konto tühistamiseks juhtudel, kui kõiki asjaolusid arvesse võttes ei saa eeldada Kasutaja õigust jätkata Suppama Konto kasutajana.
10.5. Üldtingimustes toodud tingimustega tutvumine on Kasutajale kohustuslik enne Konto registreerimist.
10.6. Tellimuse esitamisel aknas „Olen tutvunud ja nõustun Üldtingimuste ja privaatsuspoliisiga” linnukese märkimisega kinnitab Kasutaja, et on tutvunud Üldtingimustes toodud tingimustega, Privaatsuspoliisiga ning neist aru saanud ja nõustub neis sätestatud tingimustega.
10.7. Juhul, kui mingi Üldtingimuste säte osutub seaduste või muude õigusaktide vastuvõtmise, muutmise või tühistamise tagajärjel nendega vastuolus olevaks, ei mõjuta see ülejäänud Üldtingimuste sätete kehtivust ning Suppama võtab tarvitusele abinõud seadusandlusele mittevastava sätte asendamiseks uue legitiimse sättega.
10.8. Üldtingimustes kasutatud pealkirjad on mõeldud üksnes viitamiseks ning teksti lugemise kergendamiseks ega oma oma õiguslikku tähendust tõlgendamisel.

Küsimuste korral võtke meiega ühendust. Klienditeeninduse telefon on +372 5858 0905 ja e-posti aadress on info@suppama.com. Klienditeenindus võtab kõnesid vastu tööpäeviti kella 9.00 ja 17.00 vahel
(GMT +2). E-kirjadele vastame kahe tööpäeva jooksul.