M

ÜLDTINGIMUSED

Suppama 2019 üldtingimused

Üldtingimused on välja töötatud selleks, et reguleerida Stand-up aerutamiseks kasutatavate seadmete (edaspidi SUP) kasutamisega seotud teenuste osutamist, seda tüüpi varustuse kasutusse andmist ja toodete müüki. poolt Falbrock OÜ (edaspidi Suppama).

Suppama annab oma klientidele (edaspidi kasutaja) kasutamiseks SUP-laua koos abivahenditega, milleks on vest ja aer (edaspidi nimetatud varustus), mille eest kohustub kasutaja maksma Suppamale tasu. (edaspidi tasu). Seadmete kasutusse andmine toimub vastavalt käesolevatele tingimustele (edaspidi üldtingimused), pärast millega tutvumist loetakse tehing kasutaja ja Falbrock OÜ vahel sõlmituks ning samuti loetakse sõlmituks kasutusleping (edaspidi leping).

SUP-i varustust (edaspidi nimetatud varustus) saab kasutada Suppama korraldatud reisidel ja hankida Suppama töötajatelt ning väljaspool sõite saab SUP-jaamadest (edaspidi SUP-jaam) või muul viisil Suppama korraldatud. SUP-jaamad on välja töötanud Falbrock OÜ (edaspidi Suppama).

Suppama pakub varustust ainult isiklikuks kasutamiseks (v.a erijuhud) ja ainult kaardil (edaspidi kaart) märgitud kohtades, mis on saadaval nii Suppama kodulehel kui ka mobiilirakenduses (saadaval iOS-ile). ja Android).

Suppama suppama.com veebilehe (edaspidi veebileht) ja Suppama mobiilirakenduse (edaspidi mobiilirakendus) kaudu saavad kasutajad osta Suppama veebipoest kaupu ja teenuseid (edaspidi tellimus või ostmine).

Käesolevate tingimustega nõustudes kinnitab kasutaja, et on Üldtingimustega tutvunud, nendega nõustunud ja on valmis neid järgima.

Suppama kontaktandmed:
• Falbrock OÜ
• Registrikood 12026140
• aadress: Tammepõllu tee 17-17, 74001 Haabneeme, Eesti
• e-post: info@suppama.com
• pangakonto: EE402200221051152087 Swedbank

 

  1. ÜLDSÄTTED

1.1. Suppama annab seadme kasutajale isiklikuks kasutamiseks üldtingimustes toodud tingimustel ning kasutaja kohustub nende seadmete eest tasuma hinnakirjas märgitud tasu, mis on kättesaadav kodulehel ja mobiilirakenduses. . See kohustus kehtib kindla perioodi jooksul ning kasutaja kohustub pärast vastava tähtaja möödumist seadme Suppamale tagastama.
1.2. Seadmete kasutamiseks vastuvõtmiseks peavad kasutajad registreeruma Suppama veebisaidil suppama.com või Suppama mobiilirakenduse kaudu.
1.3. Uue konto registreerimiseks peab kasutaja andma Suppamale nõusoleku isikuandmete töötlemiseks privaatsuspoliitikas toodud tingimustel ja viisil.
1.4. Kasutaja saab seadmete eest tasuda pangakaardimaksega. Selleks tuleb kasutajal eelnevalt registreerida pangakaardi andmed ja anda nõusolek Üldtingimustega.
1.5. Kaardimaksete vahendamine Suppama kontol toimub SSL andmeside ning MasterCard SecureCode ja Verified by Visa turvasüsteemide abil. Kasutaja annab Suppamale õiguse kontrollida kontol olevaid rahalisi vahendeid. Seadmete kasutamise alustamiseks peaks pangakontol olema vähemalt 20 EUR.
1.6. Lepingu sõlmimisel kinnitab kasutaja, et ta on täisealine või vähemalt 15-aastane isik, kes on teinud tehingu rahaliste vahenditega, mis on antud selleks otstarbeks või tasuta kasutamiseks. sellise isiku seaduslik esindaja või kolmas isik viimase nõusolekul.

 

  1. SEADMETE KASUTAMISE TINGIMUSED

2.1. Varustust saab Suppama töötajatelt või Suppama SUP varustuse rendiautomaadist – SUP-Station.
2.2. Kasutajal on õigus seadmeid tellida ja kasutada tingimusel, et nad on selleks piisavalt terved. Kasutajad kohustuvad Suppamat teavitama kõigist neil tekkida võivatest kahtlustest, mis võivad takistada või koormata seadme kasutamist või kujutada ohtu kasutaja tervisele või elule. Kahtluse korral peab kasutaja konsulteerima perearstiga ning enne SUP-i varustuse kasutamist peab kasutaja veenduma, et ta on selleks piisavalt terve.
2.3. Seadmed on mõeldud isiklikuks kasutamiseks ning kasutajad ei tohi seadmeid, hooajapiletit, kasutajakontot ega juurdepääsukoode kolmandatele isikutele üle anda, kui Üldtingimustes ei ole sätestatud teisiti.
2.4. Seadmeid tuleb käsitseda ettevaatlikult ja viisil, mis tagaks seadme terviklikkuse ja säilimise algses seisukorras (seisundis, milles seade oli kasutajale üleandmise hetkel).
2.5. Varustus on mõeldud kasutamiseks ainult kaardil näidatud kohtades, kui Suppama pole teisiti määranud. Kui kasutaja osaleb reisil, on varustust lubatud kasutada ainult Suppama töötajate poolt antud juhistes märgitud piirkondades.
2.6. Kasutajatel on lubatud SUP-jaama kaudu laenutatud seadmeid kasutada ainult tellitud ajavahemiku (edaspidi kasutusperiood) jooksul, mille järel tuleb seade tagastada SUP-jaama, kust see oli. algselt saadud ja uks(ed) peavad olema suletud.
2.7. Seadmete eest saavad kasutajad tasuda Suppama mobiilirakenduse või veebilehel oleva kasutajakonto (edaspidi konto) kaudu pärast sinna sisselogimist.
2.8. Kasutajad kohustuvad konto registreerimisel esitama enda kohta tõesed ja asjakohased andmed, sh registreerima oma õige ja täisnime ning kasutama kehtivat e-posti aadressi ning muutumisel peaksid kasutajad neid ka oma kontol muutma. Kasutaja saab korraga sisse logida ainult ühe mobiilirakenduse kaudu.
2.9. Seadmega SUP-Stationi pääsemiseks tuleb kasutajal alla laadida Suppama mobiilirakendus ja registreerida oma telefoninumber. Kui Eesti telefoninumbrit pole, tuleb registreerida kehtivad pangakaardi andmed. Kui kasutaja telefon on kadunud või varastatud; samuti juhul, kui SMS-i teel valideerimisel on sisestatud vale telefoninumber, kohustub kasutaja sellest viivitamatult teavitama Suppama klienditeenindust e-posti teel.
2.10. Mobiilirakenduse abil saab üks kasutaja laenata korraga kahte komplekti SUP-varustust, v.a perioodipileti kasutamisel. Kui kasutaja on oma hooajapileti aktiveerinud ja ta soovib kasutada lisavarustust, lisandub ühekordne tasu 20 EUR, mis tuleb ära kasutada kahe tunni jooksul.
2.11. SUP-Stationi varustust saab kasutada peamiselt tööpäevadel hommikuti ja pärastlõunal ning nädalavahetustel terve päeva, kui just ei toimu eriüritust või grupiüritust. Nii SUP-Stationi lahtiolekuaegu kui ka varustuse saadavust saab kontrollida mobiilirakenduse kaudu.
2.12. SUP-jaamad võivad olla suletud ka hooldustööde tõttu. Hooldustööde ajakava ja SUP-jaamade lahtiolekuajad on kättesaadavad Suppama kodulehel.
2.13. SUP-Jaam võib olla lühikeseks ajaks või lõplikult suletud, lühiajalise etteteatamisega halbade ilmastikutingimuste või erisündmuste või muude ettenägematute asjaolude tõttu.
2.14. Enne seadme kasutamist kohustub kasutaja tutvuma Suppama poolt antud juhistega ning järgima ohutusnõudeid ja veepinnal käitumise reegleid. Samuti kohustuvad kasutajad järgima kõiki asjakohaseid tähiseid ja järgima nõudeid ning tagama seadme kasutamisel nii enda kui ka teiste inimeste elu ja tervise ning seadmete töökindluse. Suppamal on õigus peatada seadme kasutamine kasutaja poolt ja nõuda seadme tagastamist ilma raha tagasi maksmata, kui kasutaja ei järgi Üldtingimustega kehtestatud nõudeid ning olenemata varasematest etteheidetest poseerib. ohtu nii enda kui ka teiste inimeste elule ja tervisele ning seadmete töökindlusele.
2.15. Kasutajad kohustuvad enne seadmete kasutamist üle vaatama nii seadmed kui ka kõik neile antud või SUP-jaamast saadud lisaseadmed. Seadmete kontrollimisel peavad kasutajad lähtuma Suppama antud kontrollnimekirjast, mis on saadaval mobiilirakenduses. Kuigi Suppama kontrollib oma seadmeid iga päev, võib ette tulla olukordi, kus seadmel võib esineda vigu, mida SUP-jaam ei suuda tuvastada. Kasutaja kohustub Suppamat koheselt teavitama mobiilirakenduse, Facebooki lehe või e-posti aadressil rent@suppama.com, kui kasutajale antud seadmetes on tuvastatud tõrkeid ning seadmeid sellisel juhul mitte kasutama.
2.16. Kasutajad peavad vältima seadme järelevalveta jätmist. Kui on vältimatu vajadus jätta seade selle kasutamise ajal järelevalveta, peab kasutaja hoidma seadet mittekasutamise ajal ülima ettevaatusega talle sobivas kohas. Ja ikkagi ei vabasta kasutajat vastutusest ükski asukoht peale korralikult suletud SUP-jaama.
2.17. Kasutusperioodi lõppedes peab kasutaja tagastama seadmed õigeaegselt SUP-jaama, kust varustus hankis, või Suppama personalile, kellelt varustus hankiti. Kui SUP-jaama uks ei sulgu korralikult, vastutab kasutaja seadme õigeaegse tagastamata jätmise ja võimaliku kahju eest. The user must make sure that the door or the frame of the SUP-Station is not damaged. Kasutaja peab veenduma, et SUP-Stationi uks või raam ei oleks kahjustatud. RFID kiip kontrollib seadmete olemasolu SUP-Stationis ja saadab vastava raporti. Kasutaja näeb mobiilirakenduses kinnitust selle kohta, et kõik seadme elemendid on vastavalt tagastatud. Palun varuge aega, et kontrollida, kas SUP-jaam tuvastab kõik elemendid õigesti.
2.18. Kui seadme kasutamise aeg ületab kasutusaja, kohustub kasutaja ületatud aja eest tasuma vastavalt hinnakirjale, mis on kättesaadav suppama.com veebilehel (edaspidi hinnakiri). Ületatud aja eest võetakse kasutajalt vaikimisi tasu kasutajakonto kaudu. Kui kasutajakontol ei ole piisavalt raha, peab kasutaja ületatud aja eest tasuma 5 kalendripäeva jooksul Falbrock OÜ arveldusarvele. Kui kasutaja ületatud aja eest õigeaegselt ei tasu, on Suppamal õigus kasutaja kasutajakonto blokeerida ja piirata teenuste kasutamist kuni vastava makse sooritamiseni. Korduvate rikkumiste korral on Suppamal õigus pärast hoiatuse saatmist kasutajakonto ühepoolselt tühistada, mis toob kaasa ka hooajapileti tühistamise.
2.19. Kasutaja vastutab seadme SUP-jaama mitte nõuetekohaselt paigutamise või ukse mittenõuetekohase sulgemise eest või kui seade on kasutaja tegevuse tõttu kahjustatud, kadunud või varastatud. Eespool loetletud olukordade ilmnemisel kohustub kasutaja sellest Suppamat viivitamatult teavitama. Lisaks kohustub kasutaja sellises olukorras tegema koostööd politsei ja/või Suppama meeskonnaga ning tegema vastavaid toiminguid, näiteks esitama politseile avalduse.
2.20. Seadmeid saab SUP-jaama tagastada igal ajal, ka siis, kui seadmete kasutusse andmine on peatatud.

 

  1. HOOAJAPILET

3.1. Suppamast saab osta pileti, mille alusel on varustus jooksval hooajal SUP-jaamas saadaval (edaspidi perioodipilet). Hooajapileteid saab osta Suppama veebilehe või mobiilirakenduse kaudu. Samuti saab kasutaja voucheri koodi abil aktiveerida hooajapileti, mille ostutingimused on toodud punktis 4.
3.2. Hooaeg on ajavahemik, mis kestab 1. juunist kuni 15. septembrini (edaspidi hooaeg). Hooajapileti hind on märgitud hinnakirjas, mida Suppama võib ühepoolselt oma äranägemise järgi muuta. Lisaks hooajapiletitele saab Suppama müüa ka teisi konkreetse ajavahemiku jooksul kehtivaid pileteid, mille hind ja kehtivusaeg võivad olla erinevad.
3.3. SUP-Jaamast hooajapileti alusel saadaolevat varustust saab kasutada tööpäeviti hommikuti ja pärastlõunal ning nädalavahetustel terve päeva, välja arvatud juhul, kui toimub eriüritus või grupiüritus või kui Suppamal pole piiras selliste seadmete kasutamist mõnel muul põhjusel. Kasutajad saavad mobiilirakenduse kaudu kontrollida nii seadmete kasutamise täpset vaba aega kui ka seadmete saadavust.
3.4. Hooajapiletid kehtivad ainult SUP-Stationi varustusele, kuid mitte juhendaja juhitavatele rühmaüritustele, nagu SUP-reisid, SUP-jooga ja muud eriüritused.
3.5. Iga kasutaja saab korraga osta ainult ühe hooajapileti. Hooajapiletid on isikupärastatud ja mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks. Hooajapileteid ei ole lubatud edasi müüa ega kolmandatele isikutele kasutamiseks üle anda. Samuti ei ole lubatud hooajapileti alusel soetatud tehnikat kolmandatele isikutele kasutamiseks üle anda. Käesolevaga on keelatud konto sisselogimise info ja SUP-jaama juurdepääsukoodide jagamine kolmandate isikutega.
3.6. Kui on selgunud, et kasutaja on hooajapileti kolmandale isikule üle andnud, selle edasi müünud või muul viisil üldtingimusi rikkunud, käsitletakse seda üldtingimuste rikkumisena ning käesolevas dokumendis. Sellisel juhul saab Suppama kasutaja hooajapileti tühistada, teavitades sellest kasutajat mobiilirakenduse või e-posti teel.
3.7. SUP-jaamas olevatele seadmetele juurdepääsu saamiseks peab kasutaja laskma oma telefoni alla laadida mobiilirakenduse. Lisaks peab kasutaja SUP-Stationist varustust laenutades registreerima oma kehtiva Eesti telefoninumbri ning veenduma, et tema hooajapilet on seotud aktiivse pangakaardiga.
3.8. Kehtiv hooajapilet võimaldab kasutajatel pääseda seadmetele ligi mobiilirakenduse kaudu. Suppama ei garanteeri igal ajal seadmete olemasolu SUP-Stationis. Kasutajal on võimalik seadmete saadavust kontrollida mobiilirakenduse kaudu ja selle olemasolul seadmed broneerida hiljemalt kolm tundi enne selle ettenähtud kasutamist.
3.9. Kui kasutaja ei ilmu broneerimise hetkel kohale ja ei alusta varustust ega tühista broneeringut
vähemalt kaks tundi enne broneerimise algust on Suppamal õigus nõuda kasutajalt tasu tema poolt eelnevalt broneeritud seadmete kasutusaja eest.
3.10. Seadme kasutamisele kehtivad kõik käesolevates üldtingimustes loetletud tingimused ja nõuded, kui Suppama ei ole eritingimustes sätestanud teisiti.
3.11. Hooajapiletiga saab ühe SUP-varustuse komplekti korraga korduvalt laenutada kuni ühetunniseks kasutusperioodiks ilma lisatasudeta. Pärast esimese tunni möödumist, uue ühetunnise perioodi alustamiseks, tuleb varustus vahepeal Üldtingimustes määratud viisil SUP-jaama tagastada. Kui varustust ei ole õigeaegselt SUP-jaama tagastatud ja kasutusaega on ületatud 1 tunni võrra, lisandub hinnakirjale vastav lisatasu.
3.12. Hooajapileti saab igal ajal lõpetada ja registreeritud konto kustutada. Hooajapileti lõpetamise korral ei kuulu tagastamisele kasutaja poolt juba tehtud maksed.

 

  1. KINKEKAART

4.1. Suppamast saad osta kinkekaarte (edaspidi nimetatud kinkekaart). Kui kasutaja on ostnud kinkekaardi, saadab Suppama ostjale unikaalse koodi (edaspidi vautšeri kood) e-posti teel ning seda koodi kasutades on kasutajal võimalik Suppama veebipoest tooteid osta e-posti teel. samuti ürituste eest maksta. Kinkekaarte ei saa kasutada hooajapiletite või uute kinkekaartide ostmiseks.
4.2. Kinkekaardi kasutamiseks tuleb anda nõusolek Suppama üldtingimustega ning kinkekaardi ostja peab olema täisealine või vähemalt 15-aastane, kes on teinud tehingu, kasutades selleks raha, on antud konkreetsel eesmärgil või tasuta kasutamiseks sellise isiku seadusliku esindaja või kolmanda isiku nõusolekul kolmanda isiku poolt.
4.3. Kinkekaarte saab kasutada ainult kinkekaardil märgitud aja jooksul, milleks on ostu sooritamise hetkel kehtiv hooaeg või vahetult peale ostu sooritamist algav hooaeg.
4.4. Kinkekaarte on võimalik üle anda kolmandatele isikutele ning vautšeri koodi edastamine on kinkekaardi ostnud kasutaja kohustus.
4.5. Kinkekaardiga pärjatud isik saab koodi lunastada ja Suppama mobiilirakenduses kasutajaks registreeruda.
4.6. Toodete ja teenuste kasutamise alustamiseks peab kinkekaardi kasutaja andma nõusoleku Suppama üldtingimustega.
4.7. Kinkekaarte ei saa vahetada sularahaks. Suppama ei osta välja ega vaheta kinkekaarte.
4.8. Kui ostma hakkava toote väärtus on väiksem kui kinkekaardi väärtus, siis hinnavahe tagastamisele ei kuulu. Kinkekaarte saab kasutada mitme ostu sooritamiseks, st kuni selle täieliku ammendumiseni. Kui ostu väärtus ületab kinkekaardi väärtuse, saate ülejäänud summa eest tasuda erinevatel Suppama poolt aktsepteeritavatel vahenditel.

 

  1. VASTUTUS

5.1. Kasutajad kohustuvad järgima ohutusnõudeid ja vee peal käitumisreegleid ning muid Suppama antud juhiseid vastavalt üldtingimustele ja Suppama juhistele. Kasutajad kohustuvad kandma Suppama poolt määratud turvavarustust.
5.2. Kasutajad vastutavad isiklikult kogu kahju eest, mis neile või teistele seadmeid kasutades on tekitatud.
5.3. Kasutaja vastutab seadme SUP-jaama mitte nõuetekohaselt paigutamise või ukse mittenõuetekohase sulgemise eest või kui seade on kasutaja tegevuse tõttu kahjustatud, kadunud või varastatud, ja see ei kuulu enam parandamiseks ja edasiseks kasutamiseks. Vastutuse ülempiir ühe varustuskomplekti kohta on 875 EUR, mis koosneb SUP-laua väärtusest, mis on 750 EUR, aeru väärtusest, mis on 75 EUR, ja vesti väärtusest, mis on 55 EUR. Kui kasutaja vastutab rohkem kui ühe seadmekomplekti kaotsimineku või hävimise eest, võib rakenduda suurem vastutus, s.o kuni 1750 EUR. Suppama teavitab kasutajat vastavast pretensioonist eelnevalt e-posti või telefoni teel. Rahaliste vahendite puudumisel või muul põhjusel ei ole võimalik vastavat summat pangakaardilt välja võtta, väljastatakse kasutajale arve, mis tuleb tasuda arvel märgitud kuupäevaks.

 

  1. SEADMETE KASUTAMINE JA TASUD

6.1. Seadme kasutamise eest tasub kasutaja hinnakirjas märgitud tasu vastavalt kasutusviisile.
6.2. Kui kasutaja soovib hooajapileti raames seadet kasutada kauem kui 1 tund, vahepeal SUP-jaama tagastamata või 2 tundi ühekordse pileti raames, siis tasutakse aegumise tasu. kohaldub tähtaja punkt, mis on 5 eurot iga ületatud poole tunni (30 minuti) kohta, mis võetakse kasutaja pangakaardilt pärast seadme tagastamist vastavalt ületatud kasutusajale. Kasutusperioodi pikendamiseks tuleks kehtiv pangakaart siduda kasutaja profiiliga.
6.3. Seadmete kasutusaega saab pikendada maksimaalselt 6 järjestikuse tunni võrra.
6.4. Kui seadmeid ei ole tagastatud maksimaalselt 6 tundi hiljem, saadetakse kasutajale SMS-iga hoiatus, mis on kasutajale nähtav ka tema kontol. Kui kasutaja hilineb teist korda SUP-varustuse tagastamisega, võib kasutaja hooajapilet kaotada kehtivuse. Hoiatus kehtib üks aasta alates rikkumise hetkest ja pärast seda vaikimisi kustutatakse. Palun võtke Suppama meeskonnaga kohe ühendust pärast valehoiatuse saamist või kui teie hooajapilet on tühistatud ilma, et oleksite rikkunud ülalmainitud reegleid.
6.5. Maksimaalse aja ületamise korral on Suppamal õigus nõuda kasutajalt sunniraha 35 EUR.

 

  1. ONLINE POOD

7.1. Suppama.com on Falbrock OÜ-le kuuluv domeen, mis koosneb Suppama veebipoest (edaspidi veebipood), mille kaudu toimub toodete/teenuste müük.
7.2. Suppama veebilehe ja mobiilirakenduse abil saab veebipoe kasutaja (edaspidi kasutaja) vormistada Suppama veebipoes tellimust/ostu (edaspidi nimetatud tellimus). Kasutaja kinnitab, et ta on täisealine või vähemalt 15-aastane isik, kes on teinud tehingu rahaliste vahenditega, mis on antud selleks konkreetseks otstarbeks või tema seadusliku esindaja poolt tasuta kasutamiseks või kolmanda isiku poolt viimase nõusolekul.
7.3. Kasutaja valib välja soovitud toote ning kohustub seejärel sisestama tellimuse täitmiseks vajalikud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakte-posti aadress, tarneaadress, postiindeks ja pangakaardi andmed) ning tasuma toodete eest hiljemalt pangalingi abil või arve alusel pangaülekande tegemisel.
7.4. Kui Suppama ei saa tellimust täita, võtavad Suppama töötajad kasutajaga ühendust ja pakuvad välja võimaliku asendamise või uue tarnetähtaja. Kui pooled ei jõua kokkuleppele või kui asendustoote väärtus langeb, tagastab Suppama raha 14 kalendripäeva jooksul.
7.5. Ostu sooritamisel kohustub kasutaja esitama õiged andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Suppama ei vastuta tellimuse täitmata jätmise või muude asjaolude eest, mis tulenevad sellest, et kasutaja on esitanud ebaõigeid andmeid.
7.6. Tellimust vormistades teatab ja kinnitab kasutaja, et soovib soetada soovitud toodet ning annab nõusoleku tasuda kogu ostuhind enne, kui Suppama tellimust täitma asub. Kui kasutaja valib pangalingi kaudu makse, kohustub kasutaja tellimuse vormistamise käigus koheselt toote eest tasuma ning seejärel vajutama nuppu “Tagasi kaupmehe juurde”.
7.7. Kui kasutaja soovib tasuda toote eest arve alusel, kohustub ta seda tegema hiljemalt 1 kalendripäeva jooksul peale tellimuse edastamist Suppamale. Suppama asub tellimust täitma kohe pärast raha laekumist Suppama pangakontole.
7.8. Müük toimub pärast seda, kui kasutaja on Suppama e-poes tellimuse esitanud, pärast seda, kui kasutaja on sisestanud kõik nõutud andmed ja kasutaja poolt tasutud toote eest tasutud Suppama pangakontole.
7.9. Suppama saadab kasutajale e-posti teel tellimuse kinnituse. Pärast tellimuse kinnituse saamist kohustub kasutaja koheselt kontrollima nimede, kuupäevade ja muude oluliste andmete õigsust ning vastavust nii enda sisestatud andmetele kui ka broneeringule.
7.10. Kui tellimuse kinnitamisel on kasutaja tegevusest või tegevusetusest tingitud ebaõigeid andmeid, tehakse kasutaja poolt soovitud muudatused teenuses muudatuste tegemise või uue teenuse ostmisega. Sel juhul kohustub kasutaja tasuma teenuses muudatuste tegemise ja/või uue teenuse ostmisega seotud lisatasusid.
7.11. Makse sooritamisega kinnitab kasutaja teenuse või toote ostu tagasivõtmatult ning nõustub käesolevate üldtingimustega. Kasutaja on Suppamaga lepingu sõlmimisest teadlik ja annab selleks nõusoleku.
7.12. Suppama jätab endale õiguse tellimus/ost tühistada.
7.13. Kõik Suppama veebipoes toodud hinnad on märgitud eurodes ja sisaldavad käibemaksu. Falbrock OÜ käibemaksukohustuslasena registreerimisnumber on EE101866868.
7.14. Suppamal on õigus Suppamas kuvatavaid hindu igal ajal muuta. Kui Suppama e-poes on hindu muudetud pärast kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, kohustub Suppama tarnima kasutajani vastavad tooted tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hinnaga.
7.15. Suppamal on õigus keelduda tellimuse täitmisest tehnilise vea ilmnemisel, mille tõttu on e-poes tootele kuvatud hind olnud ekslik.
7.16. Tellimus täidetakse kasutaja poolt tehtud broneeringus märgitud aja jooksul ja kohas. Suppamal on õigus neid mõjuval põhjusel muuta.
7.17. Kui Suppama ei võta kasutaja tehtud tellimust vastu näiteks vabade kohtade puudumise või hindade muutumise tõttu, jääb pooltevaheline leping täitmata. Suppama teavitab sellest kasutajat ning vastavalt kasutajalt saadud juhistele kas tagastab raha või kasutab kasutaja poolt tasutud tasu kasutaja poolt uue tellimuse eest tasumisel.
7.18. Muudatuste tegemise ja tellimuse kinnituste tühistamise võimalused on piiratud. Tellimuse muutmise või tühistamise soovi esitab kasutaja e-posti teel. Muudatused ja tühistamine toimub reeglina lisatasu eest, kui Suppama ei ole otsustanud teisiti.
7.19. Kui kasutaja soovib osta paindlike tingimustega teenust, et talle oleks tagatud võimalus muudatuste tegemiseks ja tellimuse kinnituse tühistamiseks koos teenustasu tagastamisega, tuleb Suppama sellest tellimuse vormistamisel teada anda.

 

  1. LEPINGUST TAGANEMINE

8.1. Tarbijal on õigus sidevahendite kaudu 14 päeva jooksul taganeda müügilepingust, mis kehtib Suppama veebipoes sooritatud ostude suhtes.
8.2. Taganemisõigus lõpeb 14 päeva möödumisel kauba tarbijale üleandmisest.
8.3. Kui kasutaja soovib pärast ostu sooritamist lepingust taganeda, kohustub kasutaja sellest Suppamale viivitamatult kirjalikult teatama. Kirjalik teade saadetakse e-posti aadressil info@suppama.com. E-kirjas märgitakse nii tellimuse esitamise kuupäev kui ka tellimuse number, millest kasutaja soovib taganeda, samuti tuleb märkida kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon ).
8.4. Taganemise korral tagastatakse kasutaja ostetud tooted Suppamale hiljemalt 14 päeva jooksul pärast taganemisavalduse esitamist. Pooled lepivad kokku viisis, kuidas tagastatavad tooted Suppamale tagastatakse. Toodete tagastamisega seotud kulud tasub kasutaja.
8.5. Tagastatavad tooted peavad olema originaalpakendis ja sobima edasiseks edasimüügiks. Lisatakse tellimuse või arve koopia ja toodete tagastamise põhjus (soovitavalt). Kui toode on kahjustatud, ei maksa Suppama kasutajale toote eest raha tagasi.
8.6. Suppama maksab toodete õigustatud tagastamise korral raha tagasi hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul pärast lepingust taganemise avalduse saamist, tehes pangaülekande pangakontole, millelt on tasutud vastav summa. viidi üle Suppamale.
8.7. Suppamal on õigus kasutajat kõige vähem kahjustaval viisil valides kohustuse täitmine edasi lükata, tellimust mitte täita, raha tagastada või toode mõne muu tootega asendada, kui ilmastikutingimused ei võimalda Suppamal tellimuse täitmist. või kui varud on ammendatud. Sobimatuks loetakse ilmastikutingimused eelkõige tugeva tuule ja tormi korral.
8.8. Lepingus muudatuste tegemisest, lepingust taganemisest või lepingust taganemisest teavitab Suppama kasutajat viivitamatult e-posti teel. Kui pooled ei jõua toote asendamises kokkuleppele, tasub Suppama kasutaja poolt tasutud ettemaksed kasutaja pangakontole viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast taganemisavalduse saamist.
8.9. Tarbijaks olev kasutaja on teadlik asjaolust, et tal ei ole vastavalt § 53 lõike 4 punktile 72 teenuste ostmisel õigust lepingust taganeda.

 

  1. NÕUETE ESITAMINE JA NENDE LAHENDAMINE

9.1. Suppama vastutab tarbija ees kauba lepingutingimustele mittevastavuse või igasuguste puuduste eest, mis avastatakse kahe aasta jooksul alates kauba üleandmisest tarbijale.
9.2. Tarbijal on õigus puuduste tuvastamisel pöörduda e-poe poole ja esitada pretensioon, esitades arve, mille alusel on toodete eest tasutud. Pretensioonid toodete asjakohastele nõuetele mittevastavuse või rikete tuvastamise kohta tuleb esitada kahe kuu jooksul mittevastavuse või rikete avastamisest arvates ning need peavad sisaldama tellimuse esitanud isiku nime, tema nime. või tema kontakttelefon, tellimuse number, samuti mittevastavuse või vea täpne kirjeldus.
9.3. Kui avastate mistahes vea, lõpetage toote kasutamine ja võtke kasutusele mõistlikud meetmed toote säilitamiseks ja kaitsmiseks.
9.4. Suppama ja kasutaja lepivad riketega toote parandamises või asendamises kokku. Remondiga seotud kulud tasub veebipood.
9.5. Veebipood ei vastuta rikete eest, mis tekkisid kasutaja süül toote mittenõuetekohase hoiustamise või selle mittesihipärase kasutamise tagajärjel.
9.6. Kõik pretensioonid võetakse arvesse ja Suppama võtab kasutajaga ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast pretensiooni saamist.
9.7. Kasutajal on õigus nõuda Suppamalt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja raha tagasi nõuda, kui Suppamal ei ole võimalik toodet parandada või asendada, toote parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood ei ole hüvitanud defekti mõistliku aja jooksul või kasutajale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
9.8. Kauba üleandmisest esimese kuue kuu jooksul on kauba puuduse olemasolu või selle puudumise tõendamise kohustus kauplejal, järgmise 1,5 aasta jooksul aga tarbija kohustus.
9.9. Võimaluse korral lahendatakse lahkarvamused läbirääkimiste teel, vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kui pooled kokkuleppele ei jõua, lahendatakse erimeelsused kohtus.
9.10. Kui veebipood on keeldunud kaebust lahendamast või kasutaja ei nõustu e-poe pakutava lahendusega ja leiab, et tema õigusi on rikutud, on tarbijal kasutajana õigus esitada kaebus. Tarbijakaitseameti kaudu tarbijavaidluste komisjonile või kohtusse. Tarbija saab kaebuse esitada iseseisvalt või oma esindaja kaudu.
9.11. Kõigil tarbijatel on juurdepääs Euroopa Liidu elektroonilisele keskkonnale, mille kaudu saab lahendada veebikaupmeeste peale esitatud kaebusi. Keskkonda nimetatakse ODR-platvormiks (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) ja see on saadaval aadressil http://ec.europa.eu/odr.

 

  1. MUUD SÄTTED

10.1. Suppama juhib kasutajate tähelepanu sellele, et kui kasutajal on elu- või tervisekindlustus, siis tuleb kindlustusandjaga kontrollida, kas kindlustus katab SUP-spordialasid, kui ka lisakindlustuskaitse saamise vajadust.
10.2. Suppama ja kasutaja vaheliste suhete osas lähtuvad nad Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Üldtingimustes sätestatust.
10.3. Suppamal on õigus igal ajal teha muudatusi Suppama pakutavates teenustes ja toodetes ning teha ühepoolselt muudatusi Üldtingimustes. Suppama julgustab kasutajaid üldtingimusi regulaarselt uuesti lugema. Oluliste muudatuste tegemisel avaldab Suppama teate selliste muudatuste tegemise kohta oma veebilehel.
10.4. Suppama jätab endale õiguse keelduda kasutajakonto registreerimisest ja konto tühistamisest, kui kõiki olemasolevaid asjaolusid arvesse võttes ei saa eeldada kasutaja õigust jääda Suppama veebilehel oleva konto kasutajaks.
10.5. Kasutajad peavad enne kasutajakonto registreerimist tutvuma Üldtingimustes loetletud tingimustega.
10.6. Tellimuse vormistamisel linnukesega lahtrisse “Olen tutvunud ja annan nõusoleku üldtingimuste ning privaatsuspoliitikaga” kinnitab kasutaja, et on tutvunud Üldtingimustega. Tingimused, privaatsuspoliitika, said neist aru ja nõustusid nende sätetega.
10.7. Kui Üldtingimuste mõni säte on nende vastuvõtmise, muutmise või tühistamise tõttu vastuolus mõne seaduse või õigusaktiga, ei mõjuta see üldtingimuste muude sätete kehtivust ning Suppama võtab kasutusele meetmed. õigusaktile mittevastava sätte asendamiseks uue õiguspärase sättega.
10.8. Üldtingimustes kasutatavad pealkirjad on mõeldud ainult neile viitamiseks ja teksti lugemise hõlbustamiseks ning ei oma õiguslikku mõju Üldtingimuste tõlgendamisel.

Kui teil on küsimusi, võtke meiega ühendust. Meie klienditeeninduse telefoninumber on +372 5858 0905 ja meie e-posti aadress on info@suppama.com. Klienditeenindus vastab telefonikõnedele tööpäeviti kella 9.00-17.00 (GMT +2). E-kirjadele vastame kahe tööpäeva jooksul.
(GMT +2). E-kirjadele vastame kahe tööpäeva jooksul.